تبلیغات
فنی و تخصصی - اصول کار گیربکس کمک دار مکانیکی
 
فنی و تخصصی
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاد ساعدپناه
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
- اصول کار گیربکس کمک دار مکانیکی:
اکثر خودروھایی کھ امروز ساختھ می شوند دارای دو چرخ محرک می باشند. در
شرایط جاده ی ناھموار و لغزنده دو چرخ محرک نمی توانند اصطکاک لازم را با سطح
جاده ایجاد نمایند. چنانچھ چھار چرخ محرک باشند با سطح جاده چسبندگی بھتری بھ
وجود آورده عمل کنترل خودرو ساده تر خواھد بود. معمولا از دو محور محرک
دیفرانسیل جلو و عقب و اتصال محور جلو بھ گیربکس کمک در شرایط جاده ھای
لغزنده یا ناھموار استفاده می شود. برای رانندگی طولانی در جاده ھای صاف و معمولی
نباید از این حالت استفاده شود.
در زمان استفاده ازمحرک چھار چرخ خودرو باید جعبھ دنده ی معمولی خودرو در
دنده سنگین و برای درگیر نمودن چرخ ھای آزاد جلو باید دستھ دنده کمک را جا زده تا
توسط جعبھ دنده کمک، نیرو از طریق گاردان جلو (گشتاور)بھ محور اکسل جلو نیز
منتقل شود.
- گیربکس های کمک دار:
گیربکس کمک دار از سھ قسمت تشکیل شده است.
١- گیربکس اصلی:این گیربکس دارای چھار دنده جلو ویک دنده عقب می باشد. در
این گیربکس در موارد عادی و رانندگی روی جاده ھای صاف بھ وسیلھ دستھ
دنده ( دستھ دنده بلند )می توان دنده ھا را درگیر و یا تعویض نمود.
٢- جعبھ دنده ی کمک:در انتھای گیربکس اصلی،جعبھ دنده ی کمک نصب می
شود. دارای دو دنده انتقال قدرت می باشد کھ بھ نام دنده ھای سبک و سنگین
نامیده می شود. بھ وسیلھ دستھ دنده می توان دنده ھای کمک دار درکیر یا آزاد
نمود. بنابرین این نوع گیربکس کمک دار مجموعأ با کمک دارای ھشت دنده جلو
و دو دنده عقب می باشد.
٧
٣- شافت محرک چرخ ھای جلو:مکانیزم محرک چرخ ھای جلو یا پوستھ وشافت و
فلانچ اتصال گاردان چرخ ھای جلو را می توان در کنار گیربکس مشاھده نمود.
در قسمت جلو جعبھ دنده کمک، گاردان جلو نصب می گردد کھ متصل بھ
دیفرانسیل جلو می باشد. با استفاده از اھرم دستھ دنده ی کمک می توان علاوه بر
استفاده از گشتاور محرک چرخ ھای جلو نیز ھم زمان استفاده نمود.
٨
- طرز کار گیر بکس کمک دار:
: ١) انتقال قدرت در دنده ١
با انتقال گشتاور موتور از طریق شافت ورودی
باتوجھ E گیربکس دنده ھمشھ گردرو،گیربکس
آن D بھ درگیری مستقیم با دنده ھمیشھ گرد زیر
را در جھت عکس گردش خود بھ گردش در
می آورد . با گردش شافت زیر کلیھ دنده ھای
یکپارچھ ی آن نیز گردش می کنند. در زمان
درگیری دنده (دنده یک) گشتاور از طریق دنده
یک زیر بھ یک رو و سپس بھ شافت خروجی و
دنده ی کمک گیربکس منتقل می شود سپس
گشتاور از طریق دنده ی کمک گیربکس شافت
اصلی بھ دنده ی واسط کمک ودنده ی سبک
کمک و شافت خروجی و گاردان و محور
دیفرانسیل و چرخ ھای عقب منتقل می گردد.
انتقال قدرت در دنده ھای دو و سھ مشابھ دنده
یک می باشد با این تفاوت کھ دنده یک از
درگیری آزاد شده و با درگیری دنده مورد
دنده ی مورد نظر ارتباط بین شافت زیر و رو
(۶- برقرار می گردد. (شکل ٣٧
: ٢- انتقال قدرت در دنده ۴
انتقال قدرت در دنده ۴ (سبکترین دنده) بدین
ترتیب است کھ گشتاور از طریق شافت ھمیشھ
گرد رو (دنده ۴) بھ شافت اصلی منتقل در نتیجھ
٩
باعث گردش دنده کمک شافت اصلی گیربکس و
دنده ھای واسط و دنده ی سبک کمک و شافت
خروجی می شود کھ در نتیجھ گاردان گشتاور
را بھ چرخ ھای عقب منتقل می کند.
۶)انتقال قدرت در دنده ۴با محرک - شکل( ٣٨
چرخ ھای عقب را نشان می دھد.
٣- انتقال قدرت در دنده ١ و دنده سنگین
کمک:
انتقال قدرت در دنده ی سنگین کمک و چھار
چرخ محرک بدین ترتیب است کھ پس از
انتخاب و درگیری دنده یک در گیربکس و
دنده ی کمک سنگین، گشتاور موتور ابتدا بھ
دنده ھمیشھ گرد رو و ھمیشھ گرد زیر و از
طریق شافت و دنده ھای زیر بھ دنده ی یک
زیر و دنده ی رو و دنده ی کمک و از طریق
درگیری دنده واسط بادنده ی کمک بھ دنده ی
کمک سنگین و در آخر بھ شافت خروجی محور
جلو یا گاردان جلو و محور اگسل جلو و بھ
ھمین ترتیب بھ چرخ ھای جلو منتقل می شود.
ھمان طور کھ ملاحظھ می شود چھار چرخ،
محرک می باشند زیرا ھم زمان با انتقال گشتاور
بھ محور جلو توسط گیربکس کمک بھ محور
عقب یا گاردان و چرخ ھای عقب نیز منتقل
(۶- می شود.(شکل ٣٩
١٠
۴- انتقال قدرت در دنده عقب ودنده ی
سبک کمک:
پس از انتخاب و درگیری دنده عقب گیربکس
دور موتور از طریق افت ورودی بھ دنده ی
واز F وھمیشھ گرد زیر E ھمیشھ گرد رو
منتقل و D طریق شافت زیر بھ دنده واسط عقب
با تغییر جھت گردش در دنده ی واسط عقب
مجدداً دور بھ شافت اصلی و از طریق دنده
کمک شافت رو (شافت اصلی) بھ دنده ی واسط
کمک و دنده سبک کمک بھ شافت خروجی
واکسل عقب منتقل می گردد. با حرکت اھرم
دستھ دنده کمک و درگیری دنده ی سنگین کمک
با دنده ی واسط کمک، دور علاوه بر چرخ ھای
عقب بھ چرخ ھای جلو نیز منتقل می شود.


نوع مطلب :
برچسب ها :

       نظرات
یکشنبه 1 آبان 1390
آزاد ساعدپناه